Council Meeting No.65

Il-laqgha bdiet b’dawn il-membri prezenti:-

 

David Apap Agius Sindku

Carmen Vella Vici-Sindku

Emanuel Muscat Kunsillier

Shirley-Anne Cecchini Kunsillier

 

Emily Amatulli-Depasquale  Segretarju Ezekuttiv

 

Anthony Camilleri ma setghetx jattendi ghal-laqgha minhabba li kien jinsab Malta.  Il-Kunsill qabel unanimament li ghandu jigi skuzat. 

L-Ambaxxatrici V16, Katrina Grima ma setghetx tattendi ghal-laqgha u ghalhekk kienet qed tigi skuzata. 

AGENDA

65.1 Audited Financial Statements

_____________________________________________________________________________________

    1. Audited Financial Statements 
      1. Is-Sindku informa lill-Kunsill li din il-laqgha giet imsejha b’urgenza     sabiex    jigu approvati l-audited financial statements li ghandhom kemm waslu minghand l-Awditur.  Huwa ta’ spjegazzjoni taghhom fejn spjega li din is-sena jidher li l-Kunsill spicca b’bilanc positiv ta’ €49,000.00.  Dan huwa tajjeb anke ghall-progetti li inbdew mill-Kunsill anke fejn jidher li l-Kunsill huma konformi mall-budget tas-sena. Gie spjegat ukoll li id-deficit li kien jidher fuq l-audited financial statements tas-sena l-ohra wera bic-car li kienu flus li kellhom jidhlu minn progetti kapitali li wettaq il-Kunsilli u li l-Kunsill kien ghadu jistenna li l-pagamenti pero li fl-accounts ma kif sar previsjoni ghalihom. Tkompliet id-diskussjoni dwar dan ir-rapport fejn is-Sindku spjega lill-Kunsilliera li ghad trid tintbghat l-Management letter u tinghata r-risposta taghha wara li jigu nnotati l-punti imnizzla.  Il-Kunsill qabel li kif tasal din ghandha tinghata r-risposta skond il-ligi. 

Il-Kunsill approva l-audited financial statements fejn issa dawn ser jghaddu lill-awditur, lid-Dipartiment u lin-National Audit Office ghall-approvazzjoni taghhom. 

64.1.2 Il-laqgha spicca fit-2.26pm.

Konfermati minn

David Apap Agius Emily Amatulli-Depasquale

Sindku Segretarju Ezekuttiv 

Sindku Segretarju Ezekuttiv