Home    |    Notice Board    |    Locality News    |    Press Releases    |    Map    |    Locality Services    |    Contact Us
< >
Home
NoticeBoard
Press Releases
Tenders
Annual Activities
Il-Pjazza
Publications
Minutes
Archive

Local News
International News
Sport News
Malta Weather
Exchange Rates

About 'l-Għarb'
The Council
Locality Services
Services Offered by
Europe for Citizens
Twinning with Gerano
Equalabel
OBIMED Project

Village History
The Parish
Folklore Museum
Places of Interest
Traditional Recipies
Map
Photo Gallery

Restaurants
Transport to Gharb

Local Clubs
Gharb Parish Centre
The Gharb Club in M.

Contact Us

Links
Press Releases
Gharb Youth Ambassador
Pierre Camenzuli was chosen by the l-Għarb Local Council to be the Youth Ambassador of the locality on the 8th of December, 2013.
TITNIEDA PETIZZJONI
B’riferenza ghal laqgha numru 7/07 il-kunsill erba’ favor u eastenzjoni wahda ippropona li tingabar petizzjoni kontra KONTRA TIBDIL TAL-LINJA TAL-IZVILUPP FIL-PARTI GDIDA TA’TRIQ TUMAS CASSAR KANTUNIERA MA’ TRIQ IL-VIZITAZZJONI. Ghal dan il-ghan il-Kunsill qed imexxi din il-petizzjoni sabiex tkun iffirmata mir-residenti registrati fl-ahhar registru elettorali. Persuna parzjali u ndipendenti ser tkun qed thabbat bieb bieb sabiex tigbor il-firem li permezz taghhom ser issahhah id-deçizjoni tal-Kunsill. Wiehed jista’ jiffirma il-petizzjoni fl-ufficcju tal-Kunsill sa nhar it-Tnejn 19 t’Awwissu sa nofs inhar. Nirrakkomanawlkom sabiex tkun favor id-deçizzjoni tal-Kunsill u tiffirmaw din il-petizzjoni sabiex din l-applikazzjoni tkun michuda...
Inauguration of Restoration Projects at San Dimitri and Taż-Żejt Chapels
Return to Top of the Page