Home    |    Avviżi    |    Aħbarijiet mir-Raħal    |    Stqarrijiet Stampa    |    Mappa    |    Servizzi Lokali    |    Ikkuntatjana
< >
Home
Avvizi
Stqarrijiet Stampa
Offerti
Attivitajiet Annwali
Il-Pjazza
Publikazzjonijiet
Minuti
Arkivju

Aħbarijiet Lokali
Aħbarijiet Interna.
Sports
It-Temp fil-Gżejje.
Rati tal-Kambju

Dwar l-Għarb
Il-Kunsill
Servizzi fil-Lokali.
Servizzi Offruti mi.
Programm - L-Ewropa
Il-Ġemellaġġ ma'
Equalabel
Progett OBIMED

Storja tar-Raħal
Il-Parroċċa
Il-Mużew tal-Folkl.
Postijiet ta' Inter.
Traditional Recipies
Mappa
Ritratti

Ristoranti
Trasport lejn Gharb

Klubs Lokali
Iċ-Ċentru Parrokj.
L-Għarb Club ta' M.

Ikkuntatjana

Links
Attivitajiet Annwali
Frar
Karnival
Matul il-ġranet tal-Karnival il-Kunsill Lokali tal-Għarb jorganiżża diversi serati karnivaleski mżewqin b’varjeta’ kbira ta attivitajiet fosthom :
Il-Kukkanja
Il-kukkanja hija attrazzjoni ferm magħrufa fost il-Maltin. Hija tradizzjoni Maltija antika iżda xorta għadha ssir illum, f’ċerti Lokalitajiet, fil-jiem tal-Karnival. Il-kukkanja tkun arblu mdellek biż-żejt jew bix-xaħam u min jirnexxielu jilta’ miegħu jirbaħ.
Maskarat Misterju
Din hija kompetizzjoni fejn il-partecipanti iridu jipprovaw jagħrfu min hu dak l-individwu liebes ta’ maskarat.
Kompetizzjoni tal- kostumi għat-tfal
Din hija attivita fejn it-tfal tal-lokalita’ huma mistednin jilbsu kostum. Fl-aħħar il-ġurija tiddeċiedi min għandu l-isbaħ u l-aktar kostum interessanti li mbagħad jiġi ddikjarat ir-rebbieħ tal-kompetizzjoni.
Kompetizzjoni taż-Żfin
Diversi gruppi u/jew organiżżazzjonijiet huma mistednin sabiex jieħdu sehem fil-kompetizzjoni taż-żfin. Wara l-esebizzjonijiet il-ġurija tiddeċiedi liema grupp/organizzazzjoni kellha l-isbaħ korjografija.
Marzu
‘Seher il-Punent
Seħer il-Punent huwa festival illi jittella’ kull sena fil-lokalita’ tal-Għarb. Fost l-attivitajiet li jsiru f’dan il-festival huma:
Ikla Tradizzjonali
Il-kunsill lokali jorganizza ikla tradizzjonali mżewqa b’ikel tradizzjonali Malti fil-pjazza tar-raħal. Din l-attivita’ tiftaħ dawn it-tlett ijiem ta’ divertiment.
L-Akbar Ġbejna
F’ Seħer il-Punent issir ukoll attivita fejn il-partecipanti tal-‘Akbar Gbejna’ jipprovaw jaghmlu gbejna b’dimensjonijiet dejjem akbar minn dik tas-sena ta’ qabel. Il-produzzjoni ta’ din il-gbejna tista’ tigi segwita minn kulhadd. Minbarra dan isir ukoll ‘tasting’ tal-gbejna prodotto is-sena ta’qabel.
Tug of War
Din hija loghba fejn iz-zewg timijiet li qieghdin jikkompetu ikollhom cans juru kemm huma b’sahhithom. In-nofs tal-habel huwa immarkat permezz ta’ linja. L-ghan tal-kompetituri huwa li jahdmu id f’id u jipprovaw igelu it-tim l-iehor jaqsam il-linja mmarkata.
April
L-Għid huwa zmien ferm mistenni kemm mit-tfal kif ukoll mill-adulti. Għal din ir-raġuni l-Kunsill Lokali tal-Għarb jorganiżża bosta attivitajiet sabiex jiċċelebrah flimkien maċ-ċittadini tal-lokalita’. Fost l-attivitajiet li jsiru f’dan iż-żmien insibu:
Attivita Socjali għat-tfal
Il-kunsill lokali ta’ l-Għarb jorganizza festin bit-tema tal-Għid għat-tfal tal-lokalita’. Fl-aħħar tal-festin it-tfal jiġu mogħtija bajda ta’ l-għid.
Kunċert tal-Għid
Matul iz-zmien tal-Ghid, il-Kunsill Lokali tal-Gharb itella’ kuncert bit-tema tal-Ghid fil-knisja parrokjali. Issoltu, dan il-kuncert jaghmel parti mill-‘Gualitana Festival of music’ li huwa organizzat kull sena mill- ‘Gualitanus Choir’.
Lulju
L-INFIORATA
Infiorata hija tapit magħmul biċċiet ta' petali ta' fjuri friski u weraq maqtugħin f'biċċiet żgħar biex jifformaw diversi disinji artistiċi. L- Infiorata hija tradizzjoni antika Taljana li toriġina minn Gerano li huwa r- raħal ġemellat mal-Għarb. Din it-tradizzjoni f'Gerano tmur lura għas-seklu sbatax. Aspett interessanti ħafna tal-infiorata li ssir f'Gerano huwa l-fatt li din ssir f'April - fi żmien fejn ma tantx jkun hemm fjuri. Aspett partikulari ieħor huwa li din l-infiorata ta' Gerano ssir fil-festa ddedikata lil Qalb ta' Marija, u mhux bħal postijiet l-oħra fejn ssir fil-festa tal- Gisem Divin. Fl-2002, il-Kunsill Lokali tal-Għarb iffirma ftehim ta' ġemellaġġ mal- Kunsill Lokali ta' Gerano. Dan wassal biex jiġu organizzati diversi tibdiliet kulturali u deukattivi. Fl-2003, fuq l-inizjattiva tas-sindku David Apap, u bil-għajnuna tal-‘Malta Tourism Authority’, il-Kunsill Lokali tal-Għarb iddeċieda li jżied l-infiorata bħala parti mill-attivitajiet tal-festa tar- raħal. Din ġiet magħmula fuq iz-zuntier tal-knisja fuq disinn tal-artisti lokali Mario Camilleri Cauchi u ibnu Ruben bil-għajnuna ta' diversi tfal u żgħażagħ mir-raħal. Din kienet ta' suċċess kbir, u swiet ta' attrazzjoni ta' kemm nies lokali u anke turisti. Wara s-suċċess ta' din l-ewwel infiorata tal-2003, il-Kunsill iddeċieda li jżid din l-attivita mal-kalendarju kulturali annwali tiegħu.
Awwissu
Jum l-Gharb
Mill-1994, il-Kunsill Lokali tal-Għarb organizza ta kull sena Jum l-Għarb fid-29 t'Awwissu. Din il-ġurnata ġiet magħzula mill-kunsill billi nhar id-29 t'Awwissu 1679, l-Għarb kien ġie ddikjarat bħala parroċċa mill-Isqof Molina. F'Jum l-Għarb, il-Kunsill jipprepara serata ta' kultura u divertiment għar-residenti. Waħda mill-attivitajiet li ilha sejra mill-1996 hija "Premju Għarb". Ta' kull sena, il-Kunsill jagħżel persuna li għamlet kontribut siewi jew unur lil-lokalita, u dil-persuna tiġi ppreżentat bi "Premju Għarb". Matul is-snin li għaddew, Premju Għarb ġie mogħti lil dawn il- persuni:
1996 - Fr Saviour Camilleri
1997 - Ex Arċipriet Għarb Emiritus A. Borg
1998 - Sur Emanuel Galea
1999 - Is-Sur Emanuel Cauchi
2000 - Isqof Mons N J Cauchi
2001 - Is-Sur Francis Cauchi
2002 - Dun Beneditt Camilleri
2003 - Dun Guzepp Tabone
2004 - Dr. Joseph Galea
2005 - Is-Sur Joseph Portelli
2006 - Is-Sinjura Theresa Cauchi
2007 - Mr. Paul Formosa
2008 - Fr. Gammarija Cauchi
2009 – Fr. Spiridone Galea
2010 – Is-Sur Patrick Formosa
2011 – Fr. Alex Cauchi
Mill-2002, il-Kunsill beda jagħti wkoll 'Premju Qlub Generużi' lil xi persuna li tkun għamlet att ta' karita u ġenerożita lejn nies fil-bżonn. Dan l-premju ġie mogħti lil dawn il-persuni:
2002 – Is-Sinjura Maria Piscopo
2003 – Mr. Gorg Mifsud
2004 – Mr. Eugenio Mercieca
2005 - Familja Micallef
2006 – Is-Sinjura Vitorja Portelli
2007 – Ms. Maria Apap
2008 - Is-Sinjura Salvina Portelli
2008 - Is-Sinjura Salvina Portelli
2009 – Familja Micallef
2010 – Is-Sinjur Michael Mizzi
2011 – Grupp ta’rġiel mill-‘Legjun ta’Maria
2011 – Grupp ta’rġiel mill-‘Legjun ta’Maria
Mill-2008, il-kunsill lokali tal-Għarb beda jagħti l-premju ‘Volontarjat Lokali’ sabiex juri rikonoxximent lir-rebbieħ għax-xogħol volontarju tiegħu. Dan il-premju gie mogħti lil dawn il-persuni.
2008 – Is-Sinjura Luigia Mercieca
2009 – Is-Sinjur Raymond Cauchi
2010 – Is-Sinjur Ignatius Farrugia
2011 – Is-Sinjura Joseph Cauchi
Fuq inizjattiva tas-sindku David Apap, il-Kunsill Lokali tal-Għarb beda jgħti l-premju 'Għarb Gozitan Cultural Award' mis-sena 2004. Dan il-premju jingħata lil persuna jew grupp li tkun għamlet/għamel suċċess b'talent artistiku. Is-suġġett jkun differenti kull sena u jkun magħżul minn sotto kumitat li jiddeċiedi wkoll ir-rebbieħ. Dan il-premju ingħata lil:
2004 - Chorus Urbanus għas-suċċessi tiegħu bħala kor kemm f'Malta kif ukoll barra minn Malta.
2005 – Is-Sinjura Salvina Muscat għat-talent artistiku tagħha.
2006 - Ghaqda Muzikali Vizitazzjoni għas-suċċessi miksuba fi ftit snin minn kemm ilha mwaqqfa.
2007 –Is-Sinjur Mario Camilleri ghax-xoghol tieghu fl-Induratura u is-Sur Godwin Cutajar ghax-xoghol tieghu fir-restawr
2008 – Morena għat-talent artistiku tagħha fil-kant u Katrin M. Pavia ghas-success taghha fis-sfilati tal-moda.
2009 – Soprano Miriam Cauchi ghas-succes taghha.
2010 – Ms.Doris Bugeja, Leader of the group ‘Ghaqda Dilettanti tal-Karnival`
2011 – Is-Sinjura Sharon Calleja
Ottubru
Halloween.
Il-kunsill lokali tal-Għarb jorganizza festin bit-tema’ ta’ Halloween għat-tfal kollha tal-lokalita’.
Diċembru
Il-Milied
Il-Mlied huwa ferm rinomat kemm mal-kbar kif ukoll maz-zghar. Għal din ir-raġuni l-Kunsill lokali tal-Għarb jorganiżża attivitajiet sabiex jiċċelebra il-Milied flimkien maċ-ċittadini tal-lokalita. Fuq bazi annwali ghaz-zmien il-Milied, il-kunsill lokali tal’Għarb jorganiżża varjeta’ ta’ attivitajiet fosthom:
Kompetizzjonijiet għall-isbaħ Presepju u l-isbaħ Tieqa imżejna
Kunċert tal-Milied imtella’ mill-Għaqda Muzikali Viżitazzjoni bil-kollaborazzjoni tal-kunsill lokali tal-Għarb fil-Knisja Parrokjali.
Il-Kunsill jieħu ħsieb ukoll it-tizjin tal-Pjazza Prinċipali. Dan jinkludi:
Is-Siġra tal-Milied fil-pjazza ‘Żjara tal-Madonna’.
L-armar tad-dwal fl-inħawi madwar il-pjazza.
Ta’ min jinnota ukoll li f’dawn l-aħħar snin is-siġra tal-Milied bdiet tiġi mżejna mit-tfal tal-iskola primarja waqt attivita li ssir ġewwa l-pjazza. Id-dekorazzjonijiet isiru mit-tfal infushom u jiġu skambjati ma’ tfal oħra ġejjin minn Pajjiżi Ewropej.
Mur Lura Fuq