Home    |    Avviżi    |    Aħbarijiet mir-Raħal    |    Stqarrijiet Stampa    |    Mappa    |    Servizzi Lokali    |    Ikkuntatjana
< >
Home
Avvizi
Stqarrijiet Stampa
Offerti
Attivitajiet Annwali
Il-Pjazza
Publikazzjonijiet
Minuti
Arkivju

Aħbarijiet Lokali
Aħbarijiet Interna.
Sports
It-Temp fil-Gżejje.
Rati tal-Kambju

Dwar l-Għarb
Il-Kunsill
Servizzi fil-Lokali.
Servizzi Offruti mi.
Programm - L-Ewropa
Il-Ġemellaġġ ma'
Equalabel
Progett OBIMED

Storja tar-Raħal
Il-Parroċċa
Il-Mużew tal-Folkl.
Postijiet ta' Inter.
Traditional Recipies
Mappa
Ritratti

Ristoranti
Trasport lejn Gharb

Klubs Lokali
Iċ-Ċentru Parrokj.
L-Għarb Club ta' M.

Ikkuntatjana

Links
Arkivju
Inawgurat il-progett ta’ restawr tal-Pjazza Zjara tal-Madonna, l-Gharb

Il-Hamis 21 ta’ Gunju, 2012 fit-8.00pm, inzammet serata muziko-letterarja biex tfakkar l-inawgurazzjoni ufficjali tal-progett ta’ restawr tal-Pjazza Zjara tal-Madonna. Progett li sar per...
Kompli Aqra...
Servizz ġdid miċ-Ċentru Ċiviku ta’ l-Għarb
Id-Dipartiment tas-Sigurta’ Soċjali b’kollaborazzjoni mall-Kunsill Lokali l-Għarb beda’ joffri servizz ta’ Customer Care miċ-Ċentru Ċiviku tal-Kunsill Lokali l-Għarb. Dan is-serviz...
Kompli Aqra...
Tintemm b’success edizzjoni ohra ta’ Seher il-Punent
Matul il-weekend li ghadda, propjament bejn is-27 u 29 ta’ April, il-lokalita’ ta’ l-Gharb ospitat is-sitt edizzjoni tal-festival Seher il-Punent. L-attivitajiet imzewwqa b’divertiment ...
Kompli Aqra...
Imut l-ixjah ragel ta’ l-Gharb
Frangisku Cauchi, maghruf bhala Cikku tan-Namrat li twieled l-Gharb miet il-Hadd 12 ta’ Frar fl-eta’ sabiha ta’ 103.
Frangisku kien iben Guzeppi u Marija Roza Cauchi. Huwa kien it-t...
Kompli Aqra...
l-Gharb dikjarat destinazzjoni Ewropea ta’ eccellenza
Kompli Aqra...
Seher il-Punent 2011
Il-Kunsill Lokali Gharb ser jorganizza l-hames edizzjoni ta’ Seher il-Punent, festival ta’ arti, kultura, patrimonju u muzika bejn l-1 u 3 ta’ April, 2011.
Ghal darb’ohra dan il-f...
Kompli Aqra...
Karnival Gharb 2011
Il-Kunsill Lokali Gharb ser jorganizza serata tal-Karnival nhar il-Hamis 3 ta’ Marzu. L-isfilata tal-Karnival ser titlaq minn Triq il-Vizitazzjoni fis-7.00pm sa Pjazza Zjara tal-Madonna fejn se...
Kompli Aqra...
Francis Cauchi
Il-Kunsill Lokali Gharb jixtieq jifrah lis-Sur Francis Cauchi, anzjan li twieled u jghix fil-lokalita’ ta’ l-Gharb li ghalaq l-eta’ sabiha ta’ 102.
Cikku Cauchi, kif kulhadd jafu,...
Kompli Aqra...
Kompli Aqra...
Press Release – Referendum Konsultattiv
Fit-8 ta’ Dicembru, 2010 il-Kunsill Lokali Gharb ser ikun qieghed jitlob lir-residenti tieghu jaghtu l-opinjoni taghhom fir-rigward ta’ kmamar tan-nar godda fl-Gharb permezz ta’ Referendum....
Kompli Aqra...
Thabbret il-mewt ta' Isqof Emeritus Nikol G Cauchi
Il-Kunsill Lokali Gharb jixtieq juri s-soghba tieghu ghall-mewt tal-Isqof Emeritus Nikol Cauchi, u jwassal il-kondoljanzi lill-hutu u l-familjari tieghu. Bla dubju jinghaqad maghna l-poplu kollu...
Kompli Aqra...
Thabret il-mewt ta' Isqof Emeritus Nikol G Cauchi
Il-Kunsill Lokali Gharb jixtieq juri s-soghba tieghu ghall-mewt tal-Isqof Emeritus Nikol Cauchi, u jwassal il-kondoljanzi lill-hutu u l-familjari tieghu. Bla dubju jinghaqad maghna l-poplu kollu...
Kompli Aqra...
Infiorata Gharb 2010
Nhar il-Hadd 4 ta’ Lulju, il-Kunsill Lokali Gharb organizza l-Infiorata ghad-9 sena konsekuttiva fuq iz-zuntier tal-Knisja.
Id-disinn ta’ din is-sena gie ikkrejat mis-Sur Michael Baja...
Kompli Aqra...
SEHER IL-PUNENT 2010
SEHER IL-PUNENT 2010 Il-Kunsill Lokali Gharb ghadu kemm temm b’success ir-raba edizzjoni tal-Festival ta’ Arti, Muzika, Kultura u Partimonju Seher il-Punent li nzamm bejn id-19 u l-21 ta...
Kompli Aqra...
Il-Finalisti tal-Premju ta’ l-Intrapriza

Bhala parti mill-incentivi li qed jiehu l-Gvern Centrali ghall-izvilupp ta’ lokalitajiet sostenibbli, gie allokat fond biex jigu ppremjati Kunsilli Lokali li jkunu hadu inizjattivi fil-loka...
Kompli Aqra...
Izjed Accessibilita’ fil-Kunsilli Lokali

Fond ta’ €200,000 qed jassisti lill-Kunsilli Lokali biex l-ufficji u postijiet pubblici li jaqghu taht ir-responsabilita’ taghhom isiru fizikament accessibli ghal kulhadd. Din l-iskema ...
Kompli Aqra...
Iktar Fondi mill-EU għall-Kunsill Lokali tal-Għarb

It-Tieni Fażi tal-proġett f’Wied il-Mielaħ fil-Għarb – Lejn Turiżmu Ekoloġikament u Kulturalment Sostenibbli


Wara li l-Kunsill Lokali Għarb wettaq b’suċċess ...
Kompli Aqra...
Protesta kontra l-factory tal-Faqqiegh

Il-Kunsill Lokali Gharb ghan-nom

• Is-sahha tar-Residenti, ta' l-Gharb u San Lawrenz

• 50 haddiem konnessi mal-Villag artigjanali Ta’ Dbiegi

• Il-150 had...
Kompli Aqra...
Jum l-Gharb 2009

Iktar kmieni din is-sena l-Kunsill Lokali Gharb bil-ghajnuna tal-MEUSAC gie moghti fondi mill-Unjoni Ewropeja taht il-programm ‘Europe for the Citizens’ sabiex isir gemellagg gdid. Il-Kun...
Kompli Aqra...
Seher il-Punent 2009

Matul il-weekend li ghadda il-lokalita’ pacifika u pittoreska ta’ l-Gharb fethet il-bibien taghha ghall-mijiet ta’ vizitaturi li zaruna ghat-3 edizzjoni ta’ Seher il-Punent, festival ...
Kompli Aqra...
Karnival Gharb
Nhar il-Hadd 15 ta’ Frar, il-Kunsill Lokali Gharb zamm l-ewwel attivita’ tal-Karnival gewwa Ghawdex b’varjeta’ li giet organizzata fl-4.00 ta’ wara nofs in-nhar gewwa l-Pjazza Zjara tal...
Kompli Aqra...
Interactive White Board ghall-Iskola Primarja ta' l-Gharb

L-iskola Primarja ta’ l-Gharb hija wahda mill-ewwel skejjel gewwa Ghawdex li ghandha Interactive White Board f’wahda mill-klassijiet taghha. Dan kien possibili permezz ta’ hidma mill-Ku...
Kompli Aqra...
Resident mill-Gharb jaghlaq 100 sena

Nhar is-Sibt 10 ta’ Jannar, is-Sur Francis Cauchi resident fil-lokalita’ ta’ l-Gharb ghalaq l-eta’ sabiha ta’ 100 sena. Ghal din l-okkazzjoni, l-Ghaqda Muzikali Vizitazzjoni daqq...
Kompli Aqra...
Sorpriza tal-Milied ghar-residenti u l-vizitaturi fl-Gharb

Fl-ahhar tmiem il-gimgha tas-sena 2008, fl-okkazjoni tal-festi tal-Milied il-Kunsill Lokali Gharb b’inizjattiva tas-Sindku David Apap ta’ sorpriza tal-Milied lir-residenti u l-vizitaturi ...
Kompli Aqra...
Il-Karta ta' Aalborg

Il-Hadd 23 ta’ Novembru, l-Kunsilli Lokali Ghawdxin inghaqdu flimkien sabiex jirratifikaw l-Karta ta’ Aalborg.

Din ic-cerimonja li prezenti ghaliha kien hemm ukoll il-Ministru g...
Kompli Aqra...
Iktar Fondi mill-Unjoni Ewropeja ghall-Wied il-Mielah

Ghawdex ser ikompli jgwadi minn aktar fondi ta’ l-Unjoni Ewropeja hekk kif il-Kunsill Lokali ta’ l-Gharb irnexxielu jakkwista aktar fondi ghar-Rijabilitazzjoni ta’ WIed il-Mielah.
...
Kompli Aqra...
Jum L-Gharb

Nhar il-Gimgha 29 ta’ Awissu, il-Kunsill Lokali Gharb fakkar Jum il-Lokalita’ b’serata kulturali fil-Pjazza Ewlenija bl-isfond maestuz tal-Knisja tal-Vizitazzjoni.

Wara l-Qu...
Kompli Aqra...
Seher il-Punent 2008 - Success Kbir
Kompli Aqra...
Seher il-Punent 2008
Il-weekend tat-28 sat-30 ta’Marzu fir-rahal pittoresk tal-Gharb ittella it-tieni edizzjoni tal-Festival ta’ Arti, Kultura, Muzika u Patrimonju Seher il-Punent. L-ghan ewlieni ta’ dan il-Fes...
Kompli Aqra...
Kompli Aqra...
Familha Mifsud minn Gharb -
Family Mifsud from Gharb has won the prestigious title ‘Familja Qalb tad-Deheb 2008’ after being nominated by the Gharb Local Council for the yearly contest organized by Cana Movement. Famil...
Kompli Aqra...
Il-Kunsill jixtieq jirringrazzja lill-Ministeru ghal Ghawdex tas-support finanzjarju biex ser ikun jista jittella dan l-avveniment kif ukoll lill- isponsors kollha. Il-Kunsill Lokali Gharb qed ji...
Kompli Aqra...
Equalabel u l-Kunsill Lokali Ta’L- Gharb

Equalabel u l-Kunsill Lokali Ta’L- Gharb

Equalabel huwa progett Ewropew li l-qofol tieghu huwa azzjoni ta’ koperazzjoni fost numru ta’ Kunsilli Lokali u ghaqdiet minn diversi paj...
Kompli Aqra...
Festival Seher il-Punent
Kompli Aqra...
Jum l-Għarb 2006
Din is-sena il-Kunsill Lokali tal-Għarb iċċelebra Jum l-Għarb b'żewġ attivitajiet li ġew miżmuma fil-Pjazza tar-raħal quddiem il-knisja.
Kompli Aqra...
Kuncert
Fl-okkazjoni tal-ftuh ufficjali tal-Muzew ‘ECCLESIA MATER’ il-Kunsill Lokali l-Gharb ser ikun qieghed itella’ kuncert mill-kor Gaulitanus taht id-direzzjoni tas-Surmast Colin Attard bhala p...
Kompli Aqra...
Wara s-suċċessi miksuba preċedentament u fuq talba ġenerali l-Kunsill ser ikun qiegħed jerġa jorganizza korsijiet tal-fitness li jinkludu Pilates u Aerobics. Il-Klassijiet ser isiru kull ...
Kompli Aqra...
Kompli Aqra...
Kompli Aqra...
Kompli Aqra...
Kompli Aqra...
L-attivita’ tal-Karnival titħassar minħabba il-maltemp
Il-Kunsill Lokali l-Gharb jixtieq javża' illi l-attivita’ tal-Karnival li kellha issir illum 16 ta’ Frar, 2012 fis-7.00pm giet imħassra minhabba il-maltemp. Il-Kunsill jiskuża ruħu ta’...
Kompli Aqra...
Karnival 2012
Kompli Aqra...
Kors tal-Floral Art Design
Il-Kunsill Lokali l-Għarb ser jorganizza kors tal-Beginners’ fil-Floral Art Design. Dan il-kors ser jikkonsisti f’sitt lezzjonijiet intensivi ta’ bejn wieħed u ieħor siegħa u nofs. Waq...
Kompli Aqra...
Offerti

Il-Kunsill Lokali Għarb javża illi qed jilqa’ offerti magħluqa bħala parti mill-proġett Smart Civic Centre taħt l-iskema Eko-Għawdex, sa 10.00am ta’ nhar il-Erbgħa 03 ta’ Awissu...
Kompli Aqra...
Kuncert tal-Mileid
Ghaqda Muzikali Vizitazzjoni – Din Banda lokali għal darb'oħra kif tas-solt ta’ kull sena serittela kuncert muzikali għall-vaganzi u fil-festi tal-Milied u l-ewwel tas-sena. Dan il-ku...
Kompli Aqra...
Jum l-Gharb 2011
Kompli Aqra...

Bhala parti mic-celebrazzjonijiet tal-Jum Dinji ghall-Ambjent, l-Awtorita' ta' Malta dwar l-Ambjent u l-Ippjanar (MEPA) flimkien mal-Assocjazzjoni tal-Kunsilli Lokali, qieghda torganiza Kompe...
Kompli Aqra...
Festa ta' l-Gharb gewwa Melbourne
Kompli Aqra...
Infiorata 2011
Skond l-artiklu 70 ta’ l-Att dwar Kunsilli Lokali (Att Nru. XV ta’ l-1993), ser ssir laqgha annwali tal-lokalita’ nhar il-Hamis 14 ta’ Gunju, 2012 fis-sala tal-Kunsill Lokali, Triq il-Viz...
Kompli Aqra...
Offerti / Kwotazzjonijiet

Il-Kunsill Lokali Għarb javża’ illi qed jilqa’ kwotazzjonijiet magħluqa sa 10.00am ta’ nhar il-Ġimgħa 24 ta’ Ġunju, 2011 għal kiri ta’ propjeta’ biex isservi ta’ store ta...
Kompli Aqra...
Skeda tal-Ġbir ta’ Skart għal matul is-Sajf
Il-Kunsill Lokali Għarb jixtieq javża li b’effett mill-1 ta’ Lulju l-iskart ser jibda’ jinġabar kuljum kif indikat segwenti:-
It-Tnejn, L-Erbgħa, l-Ħamis, il-Ġimgħa - Ġbir ta...
Kompli Aqra...
VIVA EWROPA - 13 TA' GUNJU 2011 - TOSCA
Kompli Aqra...
Laqgha Annwali tal-Lokalita'
Skond l-artiklu 70 ta’ l-Att dwar Kunsilli Lokali (Att Nru. XV ta’ l-1993), ser ssir laqgha annwali tal-lokalita’ nhar il-Erbgha 13 ta’ April, 2011 fis-sala tal-Kunsill Lokali, Triq il-Vi...
Kompli Aqra...
Offerti

Il-Kunsill Lokali Gharb jixtieq javza lil dawk kollha interessati li qed jilqa’ offerti maghluqa fl-Ufficju Amministrattiv ta’ l-Gharb 10.00am ta’ nhar il-Gimgha 25 ta’ Marzu, 2011 gh...
Kompli Aqra...
Offerti
Kompli Aqra...
Erchie
Il-Kunsill Lokali Għarb jixtieq javża li l-grupp li ser isiefer mall-Kunsill fil-vjaġġ għal Erchie huwa ta’ madwar 40 persuna. Għad baqa’ biss ftit postijiet sabiex timtela’ bus. H...
Kompli Aqra...
Applikazzjonijiet tal-MEPA
Il-Kunsill Lokali Għarb jixtieq javża li man-notice board li tinsab imwaħħla mall-Kunsill beda’ jkun hemm l-applikazzjonijiet tal-MEPA.
Kompli Aqra...
Green Councillors
B’effett minn nhar it-Tlieta 15 ta’ Marzu fuq inizjattiva bejn il-Kunsill u l-Green MT ser ikun hawn Green Councillors li ser iduru bieb bieb sabiex jagħtu tagħrif dwar is-separazzjoni ta...
Kompli Aqra...
Tqassim ta’ Boroz tar-Reċiklaġġ
Bħala parti mill-ftehim li l-Kunsill għandu mall-Green MT ser jingħata pakkett boroż grizi lil kull familja sabiex jintużaw għas-separazzjoni ta’ l-iskart. Huwa għalhekk li l-Kunsill qi...
Kompli Aqra...
Kors tal-Fitness
Il-Kunsill Lokali Għarb jixtieq javża li reġa’ inbeda kors tal-fitness għall-adulti li jikkonsitu f’sezzjoni ta’ l-aerobics u oħra tal-pilates. Dawk kollha li jixtiequ li jattendu huma...
Kompli Aqra...
Kors tal-First Aid
Il-Kunsill Lokali Għarb ser jorganizza kors tal-first aid. Dawk kollha interessati li jattendu huma ġentilment mitluba sabiex jikkuntatjaw lill-Kunsill sa nhar il-Ġimgħa 4 ta’ Marzu, 2011.
Kompli Aqra...
Gemellagg ma' Erchie
Il-Kunsill Lokali Għarb ser jorganizza safra fuq inizjattiva ta’ ġemellaġġ mar-raħal ta’ Erchie li jinsab viċin ta’ Brindisi bejn l-aħħar ta’ April u bidu ta’ Mejju. Matul iż-...
Kompli Aqra...
Offerti
Il-Kunsill Lokali Għarb javża’ li qed jilqa’ offerti magħluqa fl-Ufficju Amministrattiv tal-Kunsill sa’ l-10.00am ta’ nhar il-Ħamis 27 ta’ Jannar, 2011 għal:
Offerta’ għar-...
Kompli Aqra...
Skola Primarja Karmni Grima
Il-Kunsill qiegħed jiġbor kull tip ta’ informazzjoni u ritratti dwar l-Iskola Primarja Karmni Grima mill-ftuħ tagħha sal-ġurnata tal-lum. Kull min għandu kwalunkwe informazzjoni dwar din...
Kompli Aqra...
Xfafar tal-Gilette
Bħala parti minn inizjattiva mir-Reġjun ta’ Għawdex, il-Kunsill Lokali Għarb qed iqassam xfafar tal-Gilette għall-irġiel. Min għadu ma ġabarx ix-xfafar jista’ jagħmel dan sa nhar il-...
Kompli Aqra...
Kors tal-First Aid
Il-Kunsill Lokali Għarb ser jorganizza kors tal-first aid. Dawk kollha interessati li jattendu għal dan il-kors huma ġentilment mitluba sabiex jikkuntatjaw lill-Kunsill sa nhar il-Ġimgħa 14...
Kompli Aqra...
Trasmissjoni live tal-Funzjoni tal-Pussess tal-Arcipriet il-Gdid
Ic-cerimonja tal-pussess tal-arcipriet il-gdid ser tkun transmessa diretta fuq din il-website, kemm ir-radju u anke video. Kamera giet installata fil-knisja apposta ghal din l-okkazjoni. Aghfs ...
Kompli Aqra...
Ħarġa għal Malta għall-Familja
Il-Kunsill Lokali Għarb ser jorganizza ħarġa għal Malta għall-familja kollha nhar it-Tnejn 3 ta’ Jannar 2011. Ser jiġu miżjura diversi postijiet ta’ interess fejn ser inżuru wirjiet t...
Kompli Aqra...
Xfafar tal-Gilette
Bħala parti minn inizjattiva mir-Reġjun ta’ Għawdex, il-Kunsill Lokali Għarb ser ikun qed iqassam xfafar tal-Gilette għall-irġiel. Dawn ix-xfafar ser ikunu jistgħu jinġabru mill-Kunsill...
Kompli Aqra...
Librerija
Il-Kunsill jixtieq javża li minn din il-ġimgħa l-librerija ser tibda’ tiftaħ is-Sibt mit-8am sal-11am minflok il-Ġimgħa.
Kompli Aqra...
Ħruq ta’ Materjal
Il-Kunsill jixtieq jiġbed l-attenzjoni li ħadd ma jista’ jaħraq fil-ġnien jew fil-viċin tan-nies b’tali mod li jdejjaq lin-nies.
Kompli Aqra...
Offerti
Il-Kunsill Lokali Għarb javża li qed jilqa’ offerti magħluqa sa’ l-10.00am ta’ nhar il-Ħamis 9 ta’ Diċembru għal pavimentar ta’ Pjazza Żjara tal-Madonna u Triq il-Knisja Ten:09-1...
Kompli Aqra...
Referendum Konsultattiv
Kompli Aqra...
Kompetizzjonijiet tal-Milied
Il-Kunsill Lokali Għarb ljixtieq jgħarraf li qed jestendi d-data ta’ l-għeluq tar-reġistrazzjoni tal-kompetizzjonijiet tal-Milied dawk għall-isbaħ tieqa Mżejna u għall-isbaħ Presepju s...
Kompli Aqra...
Futsal 5-aside Tournament
An event in aid of Radio Vizitazzjoni and Gharb Rangers FC More inf contact 77270069 or 99228729
Kompli Aqra...
Attivita' ghal Familja Kollha
Il-HADD 21 ta' Novembru, 2010
-Car Wash,
- CAR BOOT SALE fil-Pjazza Zjara tal-Madonna mit-8.00am sas-1pm €10 ghal kull karozza b'risq il-Community Chest Fund
Kompli Aqra...
Korsijiet Sajf 2009

Matul is-Sajf il-Kunsill ser ikun qieghed iniedi korsijiet kemm ghat-tfal kif ukoll ghall-kbar. Fost ohrajn ser ikun hawn il-korsijiet segwenti:

Basic Art, Oil & Water Painting, ...
Kompli Aqra...
Klieb Mitluqa u Abbandunati
Dawk kollha li ghandhom il-klieb mitluqa fit-toroq ghandhom jiehdu hsieb jigbruhom gewwa. Lil dak li ghandhom il-klieb fid-dar nappellawlhom sabiex jiehdu hsiebhom u ma ihalluhomx jaghmlu storjbu.
Kompli Aqra...
Labra ta’ l-Influenza
Il-Kunsill Lokali Gharb jixtieq javza li bhas-snin precedenti ser ikun qed jamministra l-labra ta’ l-influwenza. Ghal din il-labra jistghu japplikaw dawk li ghandhom 55 sena jew iktar. Dawk in...
Kompli Aqra...
Offerti


Il-Kunsill Lokali Gharb javza’ lill-pubbliku ingenerali li qed jilqa’ offerti maghluqa sal-10.00am ta’ nhar it-Tlieta 20 ta’ Ottubru, 2009 ghas-segwenti:


Tender 0...
Kompli Aqra...
Laqgħa oħra ghall-Operaturi fis-Settur Turistiku
B’kontinwazzjoni għal-laqgħa li saret nhar il-Erbgħa 18 ta’ Novembru, ser issir laqgħa oħra għall-operaturi kollha involuti fis-settur turistiku. Waqt din il-laqgħa ser jitkomplew ji...
Kompli Aqra...
Xogħolijiet fuq ir-rising main tad-drenaġġ

Ix-xogħol fuq ir-rising main tad-drenaġġ għaddej ġmielu u issa qed joqrob biex tinħeles ir-raba’ fażi tiegħu. Din il-fażi li tinkludi Triq Frenċ ta’ l-Għarb hija mistennija ti...
Kompli Aqra...
Kompli Aqra...
Kuncert tal-Milied
Kompli Aqra...
Laqgha Annwali tal-Lokalita'
Skond l-artiklu 70 ta’ l-Att dwar Kunsilli Lokali (Att Nru. XV ta’ l-1993), ser ssir laqgha annwali tal-lokalita’ nhar il-Gimgha 5 ta’ Frar, 2010 fis-sala tal-Kunsill Lokali, Triq il-Vizi...
Kompli Aqra...
Karnival
Il-Kunsill Lokali Għarb ser joganizza l-Karnival nhar il-Ħamis 11 ta’ Frar. Bħas-snin preċedenti waqt din is-serata ser isiru l-kompetizzjonijiet għall-isbaħ kostum tat-tfal. Huwa għalh...
Kompli Aqra...
Ħarġa għall-Anzjani
Nhar il-Ħadd 21 ta’ Frar, il-Kunsill Lokali ser jorganizza ħarġa u ikla għall-Anzjani. Bħal drabi oħra ser issir quddiesa, ħarġa u ikla. Dawk kollha interessati li jattendu huma ġentil...
Kompli Aqra...
Skema għar-Residenti dwar uzu ta’ energija alternattiva
Il-Kunsill qed jipprepara biex joffri lir-residenti sistema ta’ enerġija alternattiva kemm fid-dawl kif ukoll fl-ilma. Dan ser iwassal sabiex ir-residenti jiffrankaw finanzjarjament. Aktar de...
Kompli Aqra...
Harga ghal Anzjani
Harga ghal anzjani nhar il-Gimgha 22 ta' Ottubru. Tluq mil-pjazza 7.00am. Gurnata ta divertiment u shoping. Aktar informazzjoni cempel fuq 21560556
Kompli Aqra...
Halloween Parti ghat-tfal
Children Halloween parti nhar it-Tnejn 1 ta' novembru fis-sala tal-Kunsill. Kulhadd mistieden bil-kostum u mitlub igib mieghu il-qargha illuminati. Parti jibda fis-7.15pm sad-9.15
Kompli Aqra...
Mawra fi Sqallija ma l-Ghaqda Muzikali Vizitazzjoni
Għal aktar dettalji tista' tikuntatjana fuq\ 2156 0556 jew jibgħat email fuq [email protected]
Kompli Aqra...
Direttorju tan-Negozju
Il-Kunsill Lokali Għarb ser jippublika direttorju għan-negozj licenzjati tal-lokal bħal ma huma ħwienet, postijiet ta’ akkomodazzjoni, restaurants, workshops u oħrajn simili. Huwa għalhe...
Kompli Aqra...
Kungress Djocesan tax-Xirka ta' L-Isem Imqaddes t'Alla 2010
Ix-Xirka ta’ l-Isem Imqaddes t’Alla f’Għawdex din is-sena sar fil-parrocca ta' l-Gharb Mexxew l-gheluq tax-xirka il-W. Rev. Patri Joe Vassallo, iċ-Chaplain Djoċesan Mons. Ewkaristiku ...
Kompli Aqra...
High tea b'risq il-festa
Aktar dettalji ikuntattja 99228556 jew 79560041
Kompli Aqra...
Distribuzzjoni tal-bajd tal-Għid dekorati
Is-Sindku u kunsilliera se jkun iqassum lit-tfal tal-lokalità tal-bajd ta' l-Għid nhar il-Hadd 4 ta 'April fil-9.20 fil-knisja parrokkjali. It-tfal kollha ta 'età bejn 1-11 huma mistiedna
Kompli Aqra...
Laqgha Annwali tal-Lokalita’

Skond l-artiklu 70 ta’ l-Att dwar Kunsilli Lokali (Att Nru. XV ta’ l-1993), ser ssir laqgha annwali tal-lokalita’ nhar il-Gimgha 15 ta’ Mejju 2009, fis-sala tal-Kunsill Lokali, Triq i...
Kompli Aqra...
Harga ghall-Anzjani
Nhar il-Hadd 17 ta’ Mejju, ser tigi organizzata harga ghall-Anzjani. Ser nitilqu mill-Pjazza fl-10am fejn ser ikollna Quddiesa u wara ikla. Huwa importanti li kull min huwa interessat jinforma...
Kompli Aqra...
Korsijiet Sajf 2009

Bhal kull sena l-Kunsill ser iniedi l-korsijiet ghal matul is-sajf. Dawn il-korsijiet ser ikunu miftuhin kemm ghat-tfal kif ukoll ghall-kbar. Fost ohrajn ser ikun hawn dawn il-korsijiet segwe...
Kompli Aqra...
Offerti

Il-Kunsill Lokali Gharb jgharraf illi:

Jintlaqghu offerti maghluqin bhala parti mill-progett f'Wied il-Mielah - lejn turizmu ekologikament u kulturalment sensittiv u sostenibbli (...
Kompli Aqra...
Skema ta’ Traffiku waqt Seher il-Punent 2009

Pjazza Zjara tal-Madonna Din ser tkun maghluqa ghat-traffiku mill-Hamis 19 sal-Hadd 22 ta’ Marzu.

Triq il-Knisja
Din it-triq ser tkun maghluqa ghat-traffiku mill...
Kompli Aqra...
Safra ghall-Italja (Quadrelle)
Bhal ma kien avzat precedentament il-Kunsill ser ikun qed jorganizza mawra edukattiva u kulturali ghal Quadrelle bhala parti mill-progett ta’ ko-operazzjoni ma’ din il-lokalita’. Din iz-zj...
Kompli Aqra...
It-tielet edizzjoni ta’ Seher il-Punent

Il-Kunsill Lokali Gharb ser jorganizza it-3 edizzjoni tal-festival Seher il-Punent bejn id-19 u 22 ta’ Marzu 2009.

Dawk kollha li ghandhom talent bhal kant, zfin jew li jiprat...
Kompli Aqra...
Offerti u Kwotazzjonijiet

Il-Kunsill Lokali Gharb jixtieq javza li l-festival Seher il-Punent ser jigi organizzat bejn id-19 u t-22 ta’ Marzu 2009. Il-Kunsill qieghed ghalhekk jilqa’ offerti minghand dawk interes...
Kompli Aqra...
Hinijiet Godda tal-Librerija

Il-Kunsill jixtieq jgharraf li l-librerija qeghda tiftah kif indikat segwenti:
it-Tnejn u l-Hamis bejn id-9am u l-11am u l-Gimgha bejn 2.30pm u 4.30pm.
Kompli Aqra...
Rizultati Kompetizzjonijiet tal-Milied

Kompetizzjoni ghall-Isbah Presepju L-ewwel post: Matthew Bajada It-Tieni post: Nathan Cassar It-Tielet post:Anthony Cassar

Kompetizzjoni ghal...
Kompli Aqra...
Kompetizzjonijiet tal-Karnival
Il-Kunsill jixtieq javza li d-data tal-karnival inbidlet u l-Karnival fl-Gharb ser isir il-Hadd 15 ta’ Frar minflok it-Tnejn 16 ta’ Frar. Din is-serata ser issir bhas-snin precedenti gewwa l-...
Kompli Aqra...
Sigar taz-Zebbug
Il-Kunsill Lokali Gharb qieghed fil-process li jerga’ ghal darb’ikollu sigar taz-zebbug ghat-tahwil. Dawn is-sigar ser ikunu ghall-bejgh bi prezz sussidjat. Dawk kollha li huma interessati ...
Kompli Aqra...
Separazzjoni ta' Skart
Nixtiequ ninfurmaw lir-residenti kollha li wara direttiva li harget ricentament l-iskart separat li jingabar nhar ta’ Tlieta ser jingabar biss jekk ikun qieghed gewwa l-borza apposta ghall-isk...
Kompli Aqra...
Kuncert tal-Milied
Is-Sindku, Vici-Sindku, Kunsilliera, Segretarju Ezekuttiv u Staff tal-Kunsill Lokali Gharb jixtiequ jawguraw il-Festi t-Tajba lil Kulhadd.
Kompli Aqra...
Nhar is-Sibt 27 ta’ Dicembru, l-Ghaqda Muzikali Vizitazzjoni bil-kollaborazzjoni tal-Kunsill ser tkun qeghda torganizza l-Kuncert tal-Milied gewwa l-Knisja Parrokkjali u Bazilika ta’ l-Gharb....
Kompli Aqra...
Il-Party ghat-tfal tal-lokalita’ li ta’ kull sena isir mill-Kunsill flimkien ma’ l-Arcipriet ser isir is-sena ukoll u ghalih jistghu jattendu tfal li jmorru l-Iskola Primarja. Dan il-party ...
Kompli Aqra...

Fl-Okkazzjoni tat-30 Anniversarju tal-Pontifikal tieghu u fl-okkazjoni tat-tieni anniversarju mit-twaqqif tal-Monument ta' Papa Gwanni Pawlu II, il-Kunsill Lokali Gharb bil-kollaborazzjoni ta...
Kompli Aqra...
Kors tal-Bizzilla

Nhar il-Hamis 16 ta’ Ottubru bejn id-9am u 12pm ser ikun hawn grupp ta’ ghalliema tal-bizzilla mill-Italja li ser jaghtu kors dwar il-bizzilla. Dawk kollha interessati huma mitluba sabie...
Kompli Aqra...
Kors dwar Ikel ghal Sahha Ahjar
l-Kunsill Lokali Gharb flimkien ma sieheb awtorizzat ta’ Shape Up Malta ser jorganizzaw kors dwar ikel ghal sahha ahjar. Il-kors ser jitratta ukoll dwar l-obezita’ kemm fl-adulti kif ukoll f...
Kompli Aqra...
Laqgha ta' Taghrif dwar is-Sider
Il-Kunsill Lokali Gharb bil-kollaborazzjoni ta’ THE BREAST CARE SUPPORT GROUP EUROPA DONNA qed jorganizzaw laqgha ta’ taghrif dwar is-sider. Il-laqgha ser tinzamm nhar il-Gimgha 24 ta’ Ott...
Kompli Aqra...
Mammogram

Il-Kunsill qieghed jilqa’ l-ismijiet ta’ persuni li huma interessati sabiex jaghmlu test tal-mammogram. Dan it-test ser isir gewwa klinika privata f’Malta bi prezz ridott u susidjat. ...
Kompli Aqra...

All those interested and who are 55 years or over are invited to contact the Council by not later than Tuesday 28th October.
Kompli Aqra...
Halloween

Nhar il-Gimgha 31 ta’ Ottubru, l-Kunsill ser jorganizza Halloween Night ghat-tfal tal-lokalita’. Din l-attivita’ ser issir gewwa s-sala ta’ l-Iskola Primarja Karmni Grima fejn ser i...
Kompli Aqra...
Korsijiet Sajf 2009

Bhal kull sena l-Kunsill ser iniedi l-korsijiet ghal matul is-sajf. Dawn il-korsijiet ser ikunu miftuhin kemm ghat-tfal kif ukoll ghall-kbar. Fost ohrajn ser ikun hawn dawn il-korsijiet segwe...
Kompli Aqra...
Sigurta' Fl-Ikel
Nhar il-Erbgha 5 ta’ Novembru fid-8.45am gewwa s-sala tal-Kunsill Lokali ser issir prezentazzjoni dwar is-Sigurta’ fl-Ikel li fiha ser jinghata taghrif dwar l-igene personali waqt il-preparaz...
Kompli Aqra...
Korsijiet Xitwa
Matul ix-xhur tax-Xitwa l-Kunsill ser jorganizza diversi korsijiet li huwa:
Korsijiet tal-Kompjuter, Korsijiet fil-lingwi, kors tal-Malti ghall-barranin u kors dwar il-Presepju.

Da...
Kompli Aqra...
Servizz Partikolari

Il-Kunsill ser ikun qed jipprovdi servizz bi prova fejn ser ikun qed jigbor kull tip ta’ materjal tal-hadid bhal makkinarji tal-hadid, fridges, karozzi qodma u dak kollu li jkun maghmul mil...
Kompli Aqra...
Klieb

Il-Kunsill Lokali Gharb huwa ferm ikkoncernat fir-rigward tal-problema tal-klieb li qed tikkawza diversi inkonvenjenzi minhabba li dawn qed jithallew jiggerrew barra minghajr ma jkunu mas-Sid...
Kompli Aqra...
Programm għal Seħer il-Punent 2009

Il-Karnival gewwa l-Gharb ser jigi organizzat nhar il-Hadd 15 ta’ Frar 2009 fl-4pm. Ser jigu organizzati l-kompetizzjonijiet tal-kostumi kif indikat segwenti:

Kategorija A: Tf...
Kompli Aqra...
Offerti

Il-Kunsill Lokali Gharb qed jilqa’ offerti ghal Kostruzzjoni u Xoghol ta’ tlestija ta’ Centru Civiku Ten 03-08/09 Ix-xogholijiet jinkludu:-

Irrangar fl-istruttura prezenti u ...
Kompli Aqra...
Mediterranean Fine Food Exhibition 2008

Bejn l-1 u t-3 ta’ Ottubru 2008 ser issir il-Mediterranean Fine Food Exhibtion gewwa Dar il-Mediterran il-Belt Valletta. Waqt din il-fiera ser jigi ezibiti ikel bnin u genwin li jinbiegh fi...
Kompli Aqra...
Gbir ta' Skart - Skeda ghas-Sajf
Il-Kunsill Lokali Gharb jixtieq javza li minn nhar it-Tnejn 16 ta’ Gunju l-iskeda l-gdida tal-gbir ta’ skart u ser ikun kif indikat segwenti:

It-Tnejn, l-Erbgha u l-Gimgha gbir ta...
Kompli Aqra...
Jum l-Gharb 2008
Kompli Aqra...
Jum l-Gharb 2008

Bhal kull sena nhar il-Gimgha 29 ta’ Awissu, l-Kunsill ser jorganizza Jum l-Gharb b’attivitajiet fuq iz-zuntier tal-Knisja. Ser jigu ukoll moghtija il-premijijet u ser ikun hawn mistiedna...
Kompli Aqra...
Anniversarju mit-twaqqif ta’ l-Iscouts

Is-sena l-Assocjazzjoni ta’ l-Iscouts f’Malta qed tfakkar l-ewwel Centinarju mit-twaqqif taghha. Ser isiru diversi attivitajiet kemm fuq bazi nazzjonali, distrettwali kif ukoll mill-grupp...
Kompli Aqra...
BBQ - Ghaqda Muzikali Vizitazzjoni

Il-Hamis 24 ta' Lulju

Fil-Pjazza

8.00w.n.

Prezz: Kbar €8.00 Tfal: €5.50
Kompli Aqra...
Attivitajiet b'differenza

Matul ix-xhur tas-Sajf il-Kunsill ser ikun qieghed jorganizza attivita’ li fost ohrajn ser tinkludi drama, loghob, kant, zfin. Dawn ser ikunu adattati kemm ghat-tfal, zghazagh kif ukoll ad...
Kompli Aqra...
Korsijiet Sajf 2008

Il-Kunsill Lokali Gharb ser jibda’ l-korsijiet ta’ matul is-Sajf. Il-Korsijiet li ser isiru huma dawk ta’ l-Oil & Water Painting, Basic Art, Pottery u Mosiac kif ukoll cookery ghat-tfal...
Kompli Aqra...
Servizz ta' Librar/a

Il-Kunsill Lokali Gharb flimkien mad-Dipartiment tal-Libreriji u mad-Dipartiment tal-Customer Services jilqghu applikazzjonijiet minghand persuni kwalifikati ghal servizz ta’ librar/a fil-l...
Kompli Aqra...
Korsijiet ghas-Sajf ghall-Adulti u Summer Camp ghat-tfal
Il-Kunsill Lokali Gharb ser jorganizza diversi korsijiet matul is-Sajf ghall-Adulti kif ukoll summer camp b’diversi korsijiet u attivitajiet ghat-tfal kif indikat hawn taht: Korsijiet ghat-t...
Kompli Aqra...
Hinijiet Godda ghal Gbir ta' Skart
Il-Gbir ta' l-Iskart Domestiku ser isir kif indikat hawn taht:

It-Tnejn: Skart Organiku bejn it-8 u id-9 ta' filghodu.
It-Tlieta:Gbir tal-materjal tar-reciklagg fil-borza l-griz...
Kompli Aqra...
Gharb Rangers F.C.
Kompli Aqra...
Grazzi!!!
Is-Sindku David Apap f’isem il-Kunsill Lokali Gharb jixtieq jirringrazzja lil dawk kollha li taw l-ghajnuna taghhom waqt l-organizazzjoni tal-Festival Seher il-Punent. Din l-ghajnuna kienet p...
Kompli Aqra...
Harga ghall-Anzjani
Il-Kunsill Lokali Gharb ser jorganizza harga u ikla ghall-Anzjani ghal zmien il-Ghid. Din l-ikla ser issir nhar il-Hadd 20 ta’ April 2008. It-trasport jitlaq mill-Pjazza Zjara tal-Madonna f...
Kompli Aqra...
Angelic Flutes
Bhala parti mill-festival Gaulitana, l-Kor Gaulitanus bil-kollaborazzjoni tal-Kunsil Lokali Gharb ser jorganizza il-kuncert ‘Angelic Flutes’ nhar il-Hadd 13 ta’ April fil-Knisja Bazilika ta...
Kompli Aqra...
LAQGHAT SEPARAZZJONI TA’ SKART
Inzommu l-Gharb Nadif!!
Il-Kunsill Lokali Gharb ser jorganizza laqghat informattivi fir-rigward tas-separazzjoni ta’ l-Iskart. Dawn il-laqghat ser isiru skond kif indi...
Kompli Aqra...
Festa ta' l-Gharb gewwa Melbourne
Kompli Aqra...
Il-Kunsill Lokali Gharb jawgura kull success lil Carolyne fil-Kompetizzjoni Miss World Malta u jheggeg lil pubbliku biex jivvotalha.
Kompli Aqra...
Lejliet il-Festa ma' l-RTK

Ta’ kull sena Radju RTK jxandar il-programm LEJLET IL-FESTA MAL-RTK mir-rahal ta’ l-Gharb fejn ikun qed jigi imxandar l-andament tal-festa. Is-Sibt filghaxija issir ukoll komunikazzjoni m...
Kompli Aqra...
Lezzjonijiet fit-taghlim tal-Kompjuter ghall-Adulti Beginners.


Iktar tard dan ix-xahar il-Kunsill ser jibda’ lezzjonijiet fit-taghlim tal-kompjuter ghall-Adulti beginners. Inheggu lil dawk kollha Adulti li jixtiequ jitghallmu l-kompjuter ghall-e...
Kompli Aqra...
Seher il-Punent
Programm - Seher il-Punent 2008
Kompli Aqra...
Kompli Aqra...
Il-Kommunita tal-Għarb turi s-sogħba tagħha għall-mewst ta Mons Gużeppi Borg
Il-Kommunita tal-Għarb tixtieq turi s-sogħba tagħha għall-mewst ta Mons. „ użeppi Borg li serva bħala arċipriet tal-Bażilika tal-Għarb għal 33 sena. Mons Borg miet fl-24 ta' Marzu 200...
Kompli Aqra...
Għarb Infiorata 2007
Nixtiequ ninfurmaw lil kulhadd li l-edizzjoni tal-infjorata ta dis-sena se tkun miżmuma fid-29 ta' Gunju, 2007.
Kompli Aqra...
Il-Kunsill Lokali Gharb jifrah lis-sacerdoti Dun Mikiel Galea Rettur tas-Santwarju Ta' Pinu, Mons Karm Gauci Arcipriet ta' l-Gharb u Dun George Frendo talli il-Mulej ghogbu jirregalalna 25 sena ...
Kompli Aqra...
Zjara mill-Ambaxxatur Franciz gewwa l-Gharb
Il-Kunsill Lokali Gharb qieghed jahdem fuq inizjattiva ta’ gemellagg mal-Kunsill Lokali tal-villagg Franciz ta’ La Gaude. Fil-fatt fil-granet li ghaddew l-ambaxxatur Franciz ghal Malta Mr. Je...
Kompli Aqra...
Offerti
IL-Kunsill Lokali l-Gharb javza li qed jilqa’ offerti maghluqa sa l-10.00am tas-6 ta’ Lulju ghas-segwenti:
Provista ta’ fjuri ghall-Infiorata (Ten 03/12, hlas €25.00)

Sejh...
Kompli Aqra...
Ix-xogħol fuq id-disinn tat-tapit jinbeda hafna ġimgħat qabel il-festa. Imbagħad fil-Ħadd tal-festa grupp ta’ voluntiera li jvarja minn tfal u adulti jiltaqgħu fuq iz-zuntier sabiex isir ...
Kompli Aqra...
Mur Lura Fuq